นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุม Contractual Savings Conference : Supervisory and Regulatory Issues in Private Pensions and Life Insurance ระหว่างวันวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2545 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดยธนาคารโลกร่วมกับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศสำหรับผู้กำกับธุรกิจบำนาญ มีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ นักวิชาการ สถาบันประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 182 คน จาก 59 ประเทศ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอเรื่องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อหลักที่สำคัญ แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1.กองทุนบำเหน็จบำนาญ ได้นำเสนอเรื่องบทบาทและผลกระทบของกองทุนบำเหน็จบำนาญต่ออัตราการออมและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนารูปแบบของกองทุนบำเหน็จบำนาญ เช่น ให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงจากการลงทุนไปสู่ผู้จ่ายเงินสมทบแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์จากการ ลงทุนที่อาจมีมากขึ้นเช่นกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ในภาคธุรกิจเพื่อรองรับการลงทุน จากกองทุนบำเหน็จบำนาญซึ่งจะเลือกลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลเท่านั้น 2.การประกันชีวิต ได้หารือเรื่องการวัดความมั่นคงของธุรกิจประกันชีวิตและการกำหนดเงินกองทุนที่เหมาะสมโดยควรคำนึงถึงความเสี่ยงภัยทั้งจากการรับประกันภัยและการลงทุนด้วย โดยต้องมีความระมัดระวังในการบริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับหนี้สินของบริษัท ตลอดจนการบันทึกบัญชีโดยราคายุติธรรม อีกทั้งพิจารณาเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกทำประกันกับบริษัท และสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลยังสามารถใช้ข้อมูลการจัดความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือประกอบการกำกับดูแลธุรกิจได้ด้วย โดยเฉพาะสำหรับประเทศที่มีการทำประกันภัยต่อไปยังบริษัทในต่างประเทศ 3. การประกันชีวิตแบบเงินได้รายปี (Annuity) ได้มีการหารือเรื่องการประกันชีวิต แบบเงินได้รายปี โดยพิจารณาว่าควรกำหนดรูปแบบของกรมธรรม์ให้เหมาะสมความต้องการของ ผู้บริโภคจะเกิดประโยชน์ อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ อย่างมากในการกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยต่อไป