นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย ได้ให้คำเตือนแก่ผู้ขับขี่รถโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวออกท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ เป็นพาหนะ ทำให้มีปริมาณออกสู่ต่างจังหวัดมากกว่าปกติ และจำนวนไม่น้อยที่ผู้ขับขี่ดื่มสุรา เป็นสาเหตุอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนับหมื่นคนในแต่ละปี ในเดือนเมษายน 2545 นี้ จะมีวันหยุดต่อเนื่องทั้ง 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 6-8 และ 13-16 เมษายน คาดว่าจะมีรถออกต่างจังหวัดมากกว่าในปีที่ผ่านมา กรมการประกันภัยมีความห่วงใจต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าความประมาทหรือการเมาสุราของผู้ขับขี่ จึงขอเตือนให้ผู้ขับขี่ทุกท่านเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่จะขับขี่ พร้อมทั้งได้มีความระมัดระวังในการขับขี่ด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ จึงขอแนะนำให้รถทุกคันได้ทำประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัยรถภาคบังคับซึ่งสามารถให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และหากผู้เป็นเจ้าของรถฝ่าฝืน ก็มีโทษตามกฎหมายอีกด้วยและหากจะได้รับความคุ้มครองถึงทรัพย์สินควรทำประกันภัยรถภาคสมัครใจประเภท 1-3 อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่ม ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ 1. การประกันภัยรถภาคบังคับ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตและร่างกายเท่านั้น โดยในกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ราย และถ้าเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 80,000 บาท/ราย 2. การประกันภัยรถภาคสมัครใจ ทั้งประเภท 1-3 จะให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและร่างกาย ในส่วนเกินกว่าวงเงินความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับ ในกรณีเมาสุรา (เมาสุรา หมายถึงขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปร์เซ็นต์) สำหรับการประกันภัยรถภาคบังคับ หากไปก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่บุคคลอื่นจะคุ้มครองตามสิทธิที่เป็นอยู่ไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด แต่การประกันภัยรถภาคสมัครใจ จะมีข้อยกเว้นของการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้ 2.1 ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก ทั้งความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไปก่อน บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปก่อน แต่หลังจากนั้นผู้เอาประกันภัยต้องใช้จำนวนเงินที่บริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปนั้นคืนให้บริษัทภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับหนังสือเรียกร้องจากบริษัทประกันภัย 2.2 ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย ถือเป็นข้อยกเว้นที่บริษัทประกันภัยไม่คุ้มครอง จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีก่อให้เกิดเหตุจากการเมาสุรานั้น ยึดหลักไม่ทำให้บุคคลภายนอก ต้องเดือดร้อน เพราะบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปก่อน แต่เรียกคืนจากผู้เอาประกันภัยภายหลัง นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้การประกันภัยจะเข้าไปดูแลความเสียหายแต่ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองและบุคคลภายนอก โดยเฉพาะความเสียหายที่เกี่ยวกับร่างกายนั้น มีมูลค่ามากมายจนไม่อาจจะประเมินได้ ดังนั้นขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถ อย่าประมาทขับขี่รถขณะเมาสุราโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามไปยังกรมการประกันภัย โทร 0-2547-4524 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186 ส่วนคุ้มครองผู้เอาประกันภัยทุกเขต และสำนักประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัดตลอดเวลาราชการ