สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น"