สำนักงาน คปภ. ผนึกเครือข่ายพันธมิตรเปิดตัวโครงการ “ประกันภัยร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%”