ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง ผลการตัดสินโครงการนักวิชาการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2565 ในหน้าเว็ปไซต์ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย