ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก)

< >
วันที่เผยแพร่: 
25 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2559

กำหนดการ

วันที่

1. เข้ารับการอบรม  

ณ ห้องวิภาวดี แกรนด์บอลรูม C ชั้น Lobby 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

28 – 30 ตุลาคม 2565 
2. สอบข้อเขียน  
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
30 ตุลาคม 2565 
3. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.   9 พฤศจิกายน 2565 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการทางเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th 15 พฤศจิกายน 2565 

 

หมวดหมู่ข่าว: