ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2565