การส่งหนังสือและเอกสารมายังสำนักงาน คปภ

< >
วันที่เผยแพร่: 
16 เมษายน 2564

เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง และหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน คปภ. ขอความร่วมมือในการส่ง 

หนังสือ และเอกสารมายัง สำนักงาน คปภ. ขอให้ส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ E-Mail  : saraban@oic.or.th เป็นหลัก

 

อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกในการส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถ

ส่งเอกสารผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือมาส่งที่สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานสารบรรณกลาง โทร. 02-515-3999 ต่อ 1009 หรือ 1010  จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

 

 

หมวดหมู่ข่าว: