ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง ประกาศการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔