คำสั่ง และประกาศนายทะเบียน เกี่ยวกับการส่งข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ OIC Gateway ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย