คำสั่งนายทะเบียนที่ 66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ