ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563