ประกาศทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยฯ

< >
วันที่เผยแพร่: 
07 ตุลาคม 2563

ประกาศทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยฯ ตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการฯ เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดใน ๖๐ ลำดับแรก เมื่อนำคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์มารวมกัน (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

ไฟล์ต่างๆ: