เอกสารประกอบการสัมมนา “โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับโอกาสของธุรกิจประกันภัย” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563