ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย (ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว)

< >
วันที่เผยแพร่: 
02 กันยายน 2563

ปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการ (บุคคลภายนอก)
เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว