โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงรุก (SME)

< >
วันที่เผยแพร่: 
20 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงรุก (SME)

หัวข้ออบรม “ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME”

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ณ ห้อง Le Concorde Ballroom โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ไฟล์ต่างๆ: