ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563