การหยุดติดต่อกับประชาชนของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)