ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย