รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสมาคมภาคธุรกิจ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย (กลุ่มที่ ๑) และการปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562