ประกาศ สำนักงาน คปภ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ