ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 ระดับประเทศ