ประชุมชี้แจงเรื่อง การให้ข้อมูลเรื่อง การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทประกันชีวิต (IT security & Cybersecurity) ผ่านระบบ Web Survey

< >
วันที่เผยแพร่: 
27 สิงหาคม 2562

ประชุมชี้แจงเรื่อง การให้ข้อมูลเรื่อง การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทประกันชีวิต (IT security & Cybersecurity) ผ่านระบบ Web Survey  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 สำหรับบริษัทประกันชีวิต เวลา เวลา 9.30 - 12.00น.  และบริษัทประกันวินาศภัยเวลา 13.30 - 16.00น. 

 

1. Link ระบบ Web Survey https://onlineservice10.oic.or.th/QESN/

2. ระบบ Web Survey จะเปิดให้เข้าใช้งานได้ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 25 กันยายน  2562