ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562 และรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองฯ