ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2562