ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการแก้ไขปัญหาและการแทรกแซงตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า พ.ศ.2561 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย