ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)