ผลการประเมินความทนทานของระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์จำลองประจำปี 2560