สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๘ ประจำปี 2561