ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับและการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน สำหรับการประกันอัคคีภัย การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก พ.ศ. 2560