สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จัดอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

< >
วันที่เผยแพร่: 
01 พฤศจิกายน 2560

สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) จัดอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
รุ่นที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบุษราคัม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ต่างๆ: