ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ประจำปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐