ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

< >
วันที่เผยแพร่: 
20 กันยายน 2560

 

ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว

 

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

“โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง เลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะมีการจัดการสัมมนา ““โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง เลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

ในการสัมมนาดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาได้เป็นจำนวน ๒๐ ท่าน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการสัมมนาได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครทาง e-mail ถึงนายปรัชญ์ ภัทรากรกุล (prachp@oic.or.th)
หรือนายไกรเทพ รัชตพรพงศ์ (kraithepr@oic.or.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. ๐-๒๕๑๕-๓๙๙๙ ต่อ ๗๕๐๖, ๗๔๐๖ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

 

สำนักงาน คปภ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการสัมมนาทางเวปไซต์ทางสำนักงานในวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ตารางสัมมนา71 KB