รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

< >
วันที่เผยแพร่: 
14 กันยายน 2560

การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....  

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Salon B ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร