ประกาศขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตฯ เนื่องจากเหตุประสบอุทกภัย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง