ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่องมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนฯต้องจ่ายให้ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่2)