ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

< >
วันที่เผยแพร่: 
11 กรกฎาคม 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐