ประชาสัมพันธํ์ การยื่นขอขยายเวลาต่ออายุใบอนญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

< >
วันที่เผยแพร่: 
12 มกราคม 2560

ประชาสัมพันธ์

การยื่นขอขยายเวลาต่ออายุใบอนญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และมีพฤติการณ์อันจำเป็นที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่  พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมิใช่ความผิดของตนได้ ให้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถมาขอต่ออายุใบอนุญาตได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560