ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Board of Director and Senior Leader Course: Leading Role in Insurance Business

< >
วันที่เผยแพร่: 
09 มกราคม 2560

 ด้วยสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร Board of Director and Senior Leader Course: Leading Role in Insurance Business ขึ้น โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน คือ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 และวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรมและวิธีการสมัคร ได้ที่ คุณปิยวรรณ ฐิตยานุรักษ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.02-685-2500 ต่อ 2559 หรือ www.fap.or.th