สำนักงาน คปภ. จัดอบรมหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

< >
วันที่เผยแพร่: 
09 มกราคม 2560

ประกาศ

สำนักงาน คปภ. จัดอบรม

หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัคร      ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 รับจำนวน 200 คน                                        

 

(หากจำนวนผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร)

 

        สถานที่รับสมัคร   ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  สำนักงาน คปภ.                        

                               เวลา 8.30  – 15.00 .

         เอกสารประกอบการสมัคร   

     1. สำเนาบัตรประชาชน ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )

  2. สำเนาบัตรใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ) โดยใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ

      ณ วันเข้าอบรม

 

          *** ค่าธรรมเนียมการอบรม 1,500 บาท

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-515-3995-9 ต่อ 3627 , 3628