สำนักงาน คปภ. จัดอบรมหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

< >
วันที่เผยแพร่: 
01 พฤศจิกายน 2559

ประกาศ

สำนักงาน คปภ. จัดอบรม

หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัคร      วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 รับจำนวน 300 คน                                        

วิธีการสมัคร

       1. สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  สำนักงาน คปภ.  เวลา 08.30 – 15.00 น.

     2. เอกสารประกอบการสมัคร  

         - สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

   - สำเนาบัตรใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุ ณ วันเข้าอบรม

         - ค่าธรรมเนียมการอบรม 1,500 บาท

 

 

(หากจำนวนผู้สมัครอบรมครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร สำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-515-3995-9 ต่อ 3627 , 3628