การจัดสัมมนา เรื่อง “การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่องค์กรต้องรู้” สำหรับผู้บริหารบริษัทประกันภัย

< >
วันที่เผยแพร่: 
17 ตุลาคม 2559

                                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)  จะจัดงานสัมมนาเรื่อง “การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่องค์กรต้องรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือภัยหรือความเสี่ยงจากการคุกคามทางไซเบอร์ของธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ กรุงเทพมหานคร

 

                                สำนักงาน คปภ. จึงขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการสาขา ของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย  และกรรมการบริษัท รวมบริษัทละไม่เกิน ๒ ท่าน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนาที่ https://onlineservice10.oic.or.th/IT/SeminarRegister ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๙