ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง การยื่นขอรับเงินของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด