สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (นครราชสีมา) จะดำเนินการจัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป