การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย