คำสั่งนายทะเบียนที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ย ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)