สำนักงาน คปภ.จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจต่อร่างประกาศ คปภ. ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง

< >
วันที่เผยแพร่: 
16 สิงหาคม 2559

เรื่อง    ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจต่อร่างประกาศ คปภ. ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง

         ด้วยสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคธุรกิจต่อร่างประกาศ คปภ. ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำ
         ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 16.00น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

         สำนักงาน คปภ. จึงขอเรียนเชิญผู้แทน บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว