ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย 2559

< >
วันที่เผยแพร่: 
13 มิถุนายน 2559

          ด้วยสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดจัดงานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย 2559 ภายใต้แนวคิด “บริบทใหม่ โปร่งใสอย่างยั่งยืน”เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 – 15.00น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

          สำนักงาน คปภ. จึงขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย (ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย) หรือผู้แทน บริษัทละ 3 ท่านเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรประกันภัยระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยในครั้งนี้ด้วย

          ทั้งนี้ โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมงาน ส่งทาง E-mail cg@oic.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 

 

รายชื่อบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

ไฟล์ต่างๆ: