คำสั่งนายทะเบียน ที่28/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว