ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559